Quick Start Guide > Security Light Camera - NL
Snelstartgids voor Camera met veiligheidslicht

Regelgeving en naleving
FCC: Verklaring
Waarschuwing: Wijzigingen aan deze eenheid die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat in bedrijf te stellen, ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en er is gebleken dat het voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om in een woonomgeving redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te bieden. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit uitstralen en kan, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicaties veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen:
  • De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen.
  • De scheiding tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
  • Het apparaat aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Vraag de dealer of een ervaren radio/tv-monteur om hulp.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Bediening wordt onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
  1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
  2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking veroorzaakt.
Regelgevende naleving van ISED
Dit apparaat bevat (een) zender(s)/ontvanger(s) die van een licentie is/zijn vrijgesteld en die voldoet/voldoen aan de van een licentie vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Bediening wordt onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
  1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
  2. Dit apparaat moet eventuele interferentie accepteren, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat veroorzaakt.
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
  1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
  2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Naleving van RF-blootstelling
Dit apparaat voldoet aan de FCC/IC-stralingslimieten zoals die zijn bepaald voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
EU-naleving
VuPoint (Europe) Company Limited verklaart dat het apparaat in naleving is van Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de verklaring is beschikbaar op: www.toucansmarthome.co.uk/pages/certificates